Klinika FootMedica +48 516 035 040, biuro@footmedica.pl

Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU FOOTMEDICA

§1

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady świadczenia przez FootMedica Magdalena Korycka, zwanym dalej FootMedica, usługi polegającej na sprzedaży Produktów na rzecz Klientów.

FootMedica – właściciel Sklepu FootMedica, w tym również internetowego Sklepu on-line, firma FootMedica Magdalena Korycka w Warszawie, przy ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, nr NIP 6551427424 REGON: 360034201.

Sklep FootMedica – sklep którego właścicielem jest FootMedica, zawierający asortyment Produktów i Usług, których sprzedaż oferuje FootMedica.

Sklep on-line – sklep internetowy dostępny pod adresem https://klinika-footmedica.shoplo.com/ , za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów i Usług.

Klient – osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą związaną z profilaktyką i ochroną zdrowia, składający Zamówienie w ramach Sklepu FootMedica.

Formularz rejestracyjny – formularz do wypełnienia którego zobowiązany jest każdy Klient dokonujący pierwszego zakupu w Sklepie on-line.

Produkt i Usługa – produkty i usługi prezentowane w ramach Sklepu FootMedica

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów i Usług zawarta pomiędzy FootMedica a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu on-line, bądź zamówienia pocztą elektroniczną.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.).

Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu FootMedica określonych Produktów i/lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z FootMedica Umowy Sprzedaży tych Produktów i/lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep on-line dostępny pod adresem

  https://klinika-footmedica.shoplo.com/ prowadzony jest przez FootMedica.

 2. Świadczenie Usług w ramach Sklepu on-line odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).
 3. Zasady korzystania ze Sklepu FootMedica, w tym Sklepu on-line, oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady składania Zamówień w Sklepie FootMedica ,
  2. zasady realizacji Zamówień oraz dostępne formy płatności,
  3. zasady reklamacji i odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu FootMedica jest zapoznanie się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie https://klinika-footmedica.shoplo.com/ i jego akceptacja.
 6. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania Zamówienia.

§3

CENY I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu złożenia pierwszego Zamówienia za pośrednictwem Sklepu on-line, Klient w pierwszej kolejności musi zarejestrować się poprzez poprawne i kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie https://klinika-footmedica.shoplo.com/
  . Login i hasło nadaje sam Klient. Należy je zapamiętać na potrzeby kolejnych zamówień.
 2. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie on-line, przy kolejnych Zamówieniach może posługiwać się swoim Kontem użytkownika. W ramach Konta, Klient może sprawdzać szczegóły wcześniejszych Zamówień, a także zmieniać dane swojego Konta, np. adres dostaw, czy hasło.
 3. Wybór przez Klienta zamawianych rodzajów i liczby Produktów dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów do „koszyka”.
 4. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu on-line wyrażone są w złotych polskich. Podawane są ceny brutto zawierające podatek VAT.
 5. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 6. FootMedica zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu FootMedica, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu on-line, wycofywania produktów schodzących z oferty handlowej producentów i importerów z oferty Sklepu on- line, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu on-line, bądź wprowadzania w nich zmian.
 7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 8. Koszty transportu doliczane są każdorazowo do faktury/rachunku. Informacja o koszcie transportu pojawia się w podsumowaniu Zamówienia.
 9. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. W niektórych przypadkach dopuszcza się możliwość składania Zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Dokonując zakupu Produktu w Sklepie FootMedica Klient zawiera Umowę Sprzedaży z FootMedica.
 12. Zamówienie Produktu i/lub Usługi jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do zapłaty.

§4

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

 1. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest dokonać wyboru formy płatności.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
 3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. w formie przedpłaty przelewem bankowym na konto FootMedica Konto ING 59 1050 1025 1000 0092 0667 9046 w ciągu 7 dni od momentu złożenia Zamówienia: FootMedica Magdalena Korycka w Warszawie, przy ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, nr NIP 6551427424 REGON: 360034201.
  2. za pośrednictwem usługi „Blue Media S.A.”.
  3. płatność kartą płatniczą (debetową) lub kredytową za pomocą kart
   * Visa
   * Visa Electron
   * MasterCard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro.
 4. Dokonując zapłaty za Zamówienie Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
 5. Po skutecznym złożeniu Zamówienia w Sklepie FootMedica, FootMedica przystępuje do jego realizacji, tj. przygotowania przesyłki i jej nadania.
 6. W każdym przypadku czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności albo w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego.
 7. W przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klient otrzymuje fakturę pro-forma, którą zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni od daty jej otrzymania pocztą elektroniczną. Realizacja Zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na konto FootMedica .
 8. Forma dostawy: za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 9. Realizacja zamówienia warunkowana jest dostępnością produktu w Sklepie FootMedica. W przypadku braku dostępności produktu lub produktów stanowiących Zamówienie bądź część Zamówienia, Klient poinformowany zostanie o tym drogą elektroniczną lub telefoniczną. FootMedica zaproponuje zamiennik, późniejszy termin dostawy lub – jeżeli taka będzie wola Klienta – anuluje Zamówienie.
 10. Do każdego Zamówienia wystawiany jest faktura.

§5

REKLAMACJA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie FootMedica są oryginalne.
 2. Jeżeli zakupiony Produkt posiada wady techniczne, należy poinformować o tym fakcie FootMedica, a następnie niezwłocznie odesłać Produkt na adres wskazany przez FootMedica, bezwarunkowo dołączając opis stwierdzonych wad oraz rachunek/fakturę.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki/pakietu, sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności dostarczyciela i potwierdzonego przez niego.
 4. Klient może zrezygnować ze złożonego Zamówienia Produktów poprzez:
  1. kontakt z FootMedica drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@footmedica.pl
  2. telefonicznie pod numerem telefonu +48 516 025 020

Jednak tylko w przypadku, gdy Zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane, tj. wysłane z magazynu FootMedica do Klienta i/lub – w przypadku Produktów niedostępnych w magazynie FootMedica.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy reguluje Ustawa o prawach konsumenta.
 2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie do 14 dni liczonych od daty dostarczenia Produktu, poprzez zwrot Produktu w stanie niezmienionym na adres wskazany przez FootMedica.
 3. Zwracany Towar powinien być opakowany oryginalnie i w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 4. Całkowity koszt usługi transportowej w w/w przypadkach pokrywa Klient.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy dokonane przez Klienta wpłaty ulegają zwrotowi na konto przez niego wskazane.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą FootMedica dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 7. FootMedica ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia pomniejszonego o koszty pierwotnej dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Produktu i potwierdzenia jego nienaruszonego stanu.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wypełnienie przez Klienta Formularza rejestracyjnego (§3 pkt.1) jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i/lub przetwarzaniem podanych danych osobowych przez FootMedica oraz na otrzymywanie informacji handlowych od FootMedica . Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient Sklepu on-line ma prawo do usunięcia swojego Konta użytkownika z bazy danych FootMedica – w tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro@footmedica.pl
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy FootMedica.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. FootMedica zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Sklepu FootMedica . Zmiany będą ważne od chwili umieszczenia ich na stronie Internetowej.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów